Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


elektrik güç kalitesi ve uygulamaları

Kayıt: 23 Hzr 2006
Mesajlar: 264
Konum: ankara
Offline
mavsaroglu
Tarih: 18 09 2007 19:59

elektrik güç kalitesi ile ilgili emek emek tamamı benim tarafımdan hazırlanmış çok güzel bir tez.yararlı olması dileğiyle.en altdakie tıklayarak ulaşabilirsiniz.


içindekiler sayfa noiçindekiler............................................................................................................................1
özet...........................................................................................................................................3
1.giriş........................................................................................................................................4
2. güç kalitesi………………………………………………………………………….….5
2.1.güç kalitesini bozan etkenler ……………..………………………………..6
2.1.1.geçici olaylar……………………………………………………...…………..…7
2.1.1.1.darbesel geçici olaylar………………………………………………..…..7
2.1.1.2 salınımsal geçici olaylar………………………………………...…….…8
2.1.2.kısa süreli gerilim değişimleri………………...…………………………...9
2.1.2.1.gerilim yükselmesi……………………………………………………………10
2.1.2.2.gerilim kesilmesi ve düşmesi…...................................................................11
2.1.3.uzun süreli gerilim değişimleri.............................................................….18
2.1.3.1. aşırı gerilim........................................................................................................18
2.1.3.2.düşük gerilim…………………………………………………………………..21
2.1.3.3.kalıcı gerilim kesintileri………………………………………………….22
2.1.4.gerilim dengesizliği...........................................................................................22
2.1.5.dalga şekli bozukluğu……………………………………………………....24
2.1.5.1.doğru akım bileşeni………………………………………………………….24
2.1.5.2.harmonikler…………………………………………………………………....24
2.1.5.3.ara harmonikler……………………………………………………………...25
2.1.5.4.çentik etkisi………………………………………………………………….....25
2.1.5.5.gürültü………………………………………………………………………......26
2.1.6.gerilim dalgalanmaları…………………………………………………....26
2.1.7.güç frekansı değişimleri…………………………………………………....27
3.harmonik…………………………………………………………………………….....30
3.1. ıeee ve ıec standartlarına göre harmonik sınır değerleri …....33
3.2.harmonikler ve rezonans olayları…………………………………........37
3.2.1.seri titreşim devresi ve seri rezonans……………………………........37
3.2.2.paralel rezonans devresi……………………………………………..…....40
3.3.harmonik kaynaklar ve etkileri .................................................................41
3.3.1. harmonik akım kaynakları…………………………………………..........43
3.3.2.harmonik gerilim kaynakları……………...……………………........…..45
3.4.harmoniklerin etkileri…………………………………………….………......47
3.4.1.motor ve jeneratörlere etkisi…………………………………………....47
3.4.2.transformatörlere etkisi..............................................................................47
3.4.3.güç kablolarına etkisi…………………………………………………….....47
3.4.4.kondansatörlere etkisi……………………………………...…………....…47
3.4.5.elektronik ekipmanlara etkisi………………………………………....…48
3.5.harmoniklerin yok edilmesi……………………………………....................48
3.5.1.tesisin gereğinden daha yüksek değerlerde tasarlanması.....48
3.5.2.özel bağlantılı transformatörler…………………………………....48
3.5.3.seri reaktörler………………………………………………………………....48
3.5.4.pasif filtreler…………………………………………………………………...49
3.5.4.1.paralel pasif filtreler………………………………………………..…...49
3.5.4.2. seri pasif filtreler…………………………………………………….........50
3.5.5.aktif filtreler……………………………………………………………….....51
4.fliker………………………………………………………………………………….…52
4.1.giriş……………………………………………………………………………………52
4.2.flikerin tanımı…………………………………………………………………….54
4.3.gerilim - ışık parıltısı ilişkisi………………………………………………...54
4.4.ışık parıltısı değişimi ve algılama……………………………………...…58
4.4.1.görme ve algılama…………………………………………………………….58
4.4.2.kritik titreme (kaynama) frekansı……………………………………...60
4.4.3.parıltı değişminin etkileri……………………………………………….....61
4.5.fliker - gerilim ilişkisi………………………………………………………….62
4.6 fliker değerlendirme yöntemleri………………………………………...63
4.6.1.ıeee fliker standardı…………………………………………………………63
4.6.2.ıec fliker standartları……………………………………………....……...65
4.6.2.1.tanımlar…………………………………………………………………………66
4.6.2.2.bağıl gerilim değişiminin belirlenmesi……………………………...67
4.7.fliker sorununa çözümler………………………………………………….69
4.7.1.kaynağın seçimi………………………………………………………………...69
4.7.2.dc ark ocağı……...………………………………………………………………69
4.7.3.ac ve dc ark ocaklarının karşılaştırılması………………...……...70
4.7.4.kompansatörler ……………………………………………………………....71
4.7.4.1.senkron kompansatör/ senkron kondansatör…………………..71
4.7.4.2.sabit paralel kapasitör…………………………………………………..73
4.7.4.3.tristör anahtarlamalı kapasitörler (doğrudan sistem)…..74
4.7.4.4.tristör kontrollü reaktörler (dolaylı sistem)………………..75
4.7.4.5.hatta seri kapasitör………………………………………………………..76
4.7.4.6.ac doymalı reaktörler……………………………………………………77
5.güç kalitesi uygulamaları……………………………………………..………79
5.1.sisteme bağlı ark ocağının kompanzasyonu………………………….79
5.1.1.giriş………………………………………………………………………………….79
5.1.2.var olan durumu.................................................................................................79
5.1.3.kabul edilebilir uygunluk seviyeleri………………………………...79
5.1.4.ölçüm değerleri………………………………………………………………..80
5.1.5.fliker ve gerilim dalgalanmasına çözüm…………………………...80
5.2. hybrid filtreleme……………………………………………………………….82
5.2.1. tesisatın tanımı……………………………………………………………...…82
5.2.2.karşılaşılan sorunlar……………………………………………………….83
5.2.3.çözümler ……………………………………………………………………….…83
5.3.gerçek zamanlı reaktif dengeleme............................................................84
5.3.1. tesisatın tanımı………………………………………………………………...84
5.3.2.karşılaşılan sorunlar………………………………………………………84
5.3.3.çözümler………………………………………………………………………..…84
5.4. yıldırım koruması……………………………………………………………….86
5.4.1. tesısatın tanımı………………………………………………………………...86
5.4.2. karşılaşılan sorunlar……………………………………………………...87
5.4.3. çözümler………………………………………………………………………….87
kaynaklar…………………………………………………………………………...…..89


-----------
ÖZET
Vazgeçilmez bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisini üreten, ileten ve dağıtan
kuruluşların görevi; kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir hizmeti tüketicilerine sunmaktır.Güç kalitesi
kavramında maksat, sabit şebeke frekansında; sabit ve sinüsoidal biçimli uç gerilimidir.Ancak
bu tür enerji pratikte bir takım zorluklarla sağlanabilir. Güç sistemine bağlanan bazı elemanlar
ve bunların yol açtığı olaylar sebebiyle tam sinüsoidal değişimden sapmalar olabilmektedir.
Tam sinüsoidal’den sapma, genellikle harmonik adı verilen bileşenlerin ortaya çıkması ile
ifade edilir ve buna sebep olan etkenlerin başında ise manyetik ve elektrik devrelerindeki
lineersizlikler (Nonlineerlik) gelir. Kaliteli elektrik enerjisi, şebekenin tanımlanan bir
noktasında,gerilimin genlik ve frekansının anma değerlerini koruması ve gerilim dalga şeklinin
sinüs biçiminde bulunmasıdır.Bu tanımın tersi olarak,gerilimin genliğinin
değişmesi,kesintiler,gerilim darbeleri, fliker, gerilimin doğru bileşen içermesi,dalga şeklinin
sinüsten uzaklaşması,frekans değişimleri,üç faz dengesizlikleri enerji kalitesizliğidir.Enerji
kalitesi çoklukla yük tarafından bozulur.V-I karakteristiği lineer olmayan yükler şebekeden
sinüs olmayan akımlar çeker ve bu akımlar şebekede sinüs olmayan gerilim düşümleri
oluşturarak besleme noktasındaki gerilimin dalga şeklini bozar.Gerilim ve/veya akım dalga
şekli sinüs biçiminde değilse,bu dalgaya Fourier analizi uygulanarak harmonikler
bulunur.Endüstriyel cihaz ve proseslerin doğru biçimde çalışmasını engeller nitelikte olan
elektromanyetik kesintiler, iletilen kesintiye ve ışınımlı kesintiye bağlı olarak farklı sınıflara
ayrılır: düşük frekans (< 9 kHz), yüksek frekans (≥ 9 kHz).Güç Kalitesi ölçümleri genellikle
düşük frekansla sağlanan elektromanyetik kesintilerin karakteristiklerinin belirlenmesiyle
ilgilidir: gerilim düşmesi ve kesintisi, harmonikler ve iç harmonikler, geçici güç frekanslı aşırı
gerilimler, dalgalanma,geçici aşırı gerilimler, gerilim dalgalanmaları, gerilim dengesizlikleri,
güç-frekans dalgalanmaları, ac şebekelerde dc, sinyalleme gerilimleri. Kesinti(Outage): en az
bir yarım dalga boyu süresince gerilimin sıfır değerini almasıdır. Nedeni şebeke
arızalarıdır.Gerilim Darbesi (Voltage impulse): 50V ve 5kV genlikli,0.5 ile 2ms sürelidir.
Nedeni,yük ve şebeke açma kapamaları,kontaklar arasındaki ark ve yıldırımdır.Harmonik :
gerilim ve akım dalga biçiminin ideal sinüsten uzaklaşmasıdır. Nedeni;güç elektroniği
devreleri,elektro-mekanik makinelerde doyma ve ark ilkesiyle çalışan cihazlardır.Çentik
(Notches): şebeke geriliminin bir tam dalgasında doğrultucu darbe sayısı kadar tekrarlanan
çökmelerdir.Nedeni doğrultucuları besleyen trafo ve hat endüktansının anahtarlarının
aktarımını geciktirmesidir.Frekans Değişimi : frekansın anma değerinden sapmasıdır.Nedeni
elektrik şebekesi ve generatörlerin ayar düzeneklerinin yetersizliğidir. Gerilim Düşmesi
(Voltage Sag): gerilimin bir tam dalgadan daha uzun bir süre %80’den daha düşük bir değere
düşmesidir.Nedeni şebeke yetersizliği,aşırı yüklenme,büyük motorların yol alması ve kısa
devreleridir.Gerilim Yükselmesi (Voltage swell): gerilimin bir tam dalgadan daha uzun bir süre
%110’dan daha büyük bir değere çıkmasıdır.Nedeni yük azalması ve şebekedeki ayar
zayıflığıdır.Fliker: gerilimin periyodik olarak 6-7 tam dalga süresince (8-9 Hz) azalması ve
yükselmesidir.Nedeni ark fırını gibi dalgalı aşırı yüklerdir.Elektromanyetik Girişim (EMI):
genliği 100V ile 100V,frekansı 10kHz ile 1GHz olan küçük enerjili bozucu bir
dalgadır.Nedenleri;anahtarlamalı güç kaynakları, motor kontrol devreleri,telsiz yayınları ve güç
hatları üzerinden yapılan haberleşmedir.Doğru Gerilim Bileşeni: alternatif gerilimin,pozitif
yarım dalga ve negatif yarım dalga alanlarının birbirine eşit olmamasıdır. Elektriksel Gürültü
(Noise) : elektrik dalgası üzerinde geçici olarak yürüyen, hızlı transientlerin sebep olduğu bir
bozulma türüdür.Faz iletkeni,nötr iletkeni veya sinyal hatlarında ortaya çıkabilir.
http://rapidshare.com/files/56586458/el...litesi.pdf
Düzenleyen: admin 21.09.2007, 06:23:Reklamlar

12 Kullanıcı bu konu için mavsaroglu arkadaşımıza teşekkür ettiler

Kayıt: 16 Mar 2006
Mesajlar: 76

Offline
lazpiyanist
Tarih: 05 10 2007 21:25

öncelikle güzel bir çalışma yaptığını vurgulayarak tebrik etmek isterim..herkesin bitirme tezlerinde kullanabileceği bir kaynak halinde.bence adını,tez tarihini,üniversite bilgileri gibi açıklayıcı bilgileri verirsen birçok tezin kaynak kısmında yer alabilirsin:) bilgileri verirsen sevinirim.çalışmalarında başarılar dilerim
Başa dön
Kayıt: 16 Mar 2006
Mesajlar: 76

Offline
lazpiyanist
Tarih: 08 10 2007 23:16

ilk yorumumu içindekiler kısmına bakarak yazmıştım.daha dosya inmemişti..bi de baktım ne göreyim kocaeli üniversitesi..bende kocaeli elektrik mühendisliğinden:) içerik olarak çok güzel bir çalışma olmuş..rastladığıma çok sevindim..çalışmalarında başarılar dilerim
Başa dön
Kayıt: 23 Hzr 2006
Mesajlar: 264
Konum: ankara
Offline
mavsaroglu
Tarih: 09 10 2007 00:25

lazpiyanist yazmış
öncelikle güzel bir çalışma yaptığını vurgulayarak tebrik etmek isterim..herkesin bitirme tezlerinde kullanabileceği bir kaynak halinde.bence adını,tez tarihini,üniversite bilgileri gibi açıklayıcı bilgileri verirsen birçok tezin kaynak kısmında yer alabilirsin:) bilgileri verirsen sevinirim.çalışmalarında başarılar dilerim


mustafa kemal avşaroğlu
kocaeli üniversitesi elektrik öğretmenliği
Başa dön
Kayıt: 24 Eyl 2008
Mesajlar: 243

Offline
2000Watt
Tarih: 11 09 2010 16:56

Enerji kalitesi konusunu, özellikle de fliker kavramını en iyi açıklayan Türkçe kaynaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Sayın Mustafa Kemal Avşaroğlu (mavsaroglu)`na çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
Başa dönelektrik güç kalitesi ve uygulamaları


Benzer Konular
- Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 3.4. Sınıf Vize Final Soruları
- Adliye Elektrik elektronik CCTV turnike Güvenlik Tam Proje
- Elektrik Tesisleri İle İlgili Sorular ve Çözümler (İ.T.Ü)

- Cami Elektrik Projesi

- cami elektrik projesi
- Amasya Elektrik Tesisat Detaylı
- Hastane Projesi Oda Elektrik Detayları
- kazakistan'da elektrik projesi
- Elektrik proje detayları

- elektrik sembaol tablosu

- Alev Sızdırmaz (Ex-Proof) Elektrik Tesisatı - Sunum

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based