Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


özel elektrik makinalarý ders notlarý

Kayýt: 06 Arl 2007
Mesajlar: 121
Konum: ANKARA
Offline
xomier
Tarih: 17 08 2009 19:46

bölüm.1. mýknatýslar ve özellikleri ………………………………………………….…1
1.1. magnetik malzemeler………………………………………………………………………………1
1.2. sürekli mýknatýslar…………………………………………………………………………………2
1.2.1. mýknatýslanma eðrisi……………………………………………………………………………..3
1.2.2. kalýcý mýknatýs çeþitleri………………………………………………………………………….5
1.2.3. içerdikleri malzemelere göre kalýcý mýknatýslar………………………………………………...6
1.2.3.1. seramik kalýcý mýknatýslar……………………………………………………………………..6
1.2.3.2. metal kalýcý mýknatýslar……………………………………………………………………….6
1.2.4. mýknatýslarýn uygulama alanlarý………………………………………………………………...7
bölüm.2. fýrçasýz d.a. motoruu………………………………...……………………………9
2.1. fýrçalý ve fýrçasýz motorlarýn karþýlaþtýrýlmasý……………………………………………………9
2.2. fýrçasýz d.a. motorun çalýþma prensibi…………………………………………………………..10
2.3. mýknatýs kutuplarý ve motor fazlarý,…………………………………………….. ……………...14
2.4. stator, kutup, yarýk ve diþler……………………………………………………………………14
2.5. fýrçasýz motorun temel denklemleri………………………………………………………….…14
2.5.1. moment ve e.m.k denklemleri………………………………………………………………….15
2.5.2. enerji ve koenerji……………………………………………………………………………….19
2.5.3. tek bir kaynaktan beslenen sistemlerde enerji ve koenerji…………………………………..19
2.5.4. kalýcý mýknatýs bulunan ortamlarda koenerji……………………………………………….…22
2.5.5. moment devir sayýsý karakteristiði…………………………………………………………….23
2.6. fýrçasýz motor çeþitleri…………………………………………………………………………...24
2.7. fýrçasýz d.a. motorlarýn sürücü devreleri………………………………………………………..27
2.7.1. tek fazlý köprü devresi………………………………………………………………………..27
2.7.2. üç fazlý fýrçasýz d.a. motor sürücüsü…………………………………………………………29
bölüm. 3. relüktans motor…………………………………………………………………33
3.1. giriþ…………………………………………………………………………………………….…33
3.2. yapýsý……………………………………………………………………………………………...33
3.3. çalýþma prensibi…………………………………………………………………………………..34
3.4. moment……………………………………………………………………………………………34
3.5. özellikleri…………………………………………………………………………………………36
3.6. kullanýldýðý yerler………………………………………………………………………………...36
3.7. anahtarlý relüktans motorun yapýsý ve çalýþmasý ilkesi………………………………………...36
3.7.1. giriþ……………………………………………………………………………………………..36
3.7.2 anahtarlý relüktans motorun yapýsý…………………………………………………………….37
3.7.3 anahtarlý relüktans motorun çalýþma ilkesi……………………………………………………40
3.7.4. anahtarlý relüktans motorda moment üretimi…………………………………………………41
3.7.5. anahtarlý relüktans motorun moment-hýz karakteristiði……………………………………...46
3.7.6. anahtarlý relüktans motorun üstünlükleri…………………………………………………….47
3.7.7. anahtarlý relüktans motorun sakýncalarý……………………………………………………...48
bölüm. 4. adým motorlarý……………………………………………………………………49
4.1. giriþ ………………………………………………………………………………………………49
4.2.temel yapýsý ve çalýþmasý………………………………………………………………………...49
4.3. adým motorlarýna ait önemli parametreler………………………………………………………51
4.3.1. çözünürlük………………………………………………………………………………………51
4.3.2. doðruluk………………………………………………………………………………………...51
4.3.3. tutma momenti…………………………………………………………………………………51
4.3.4. tek adým tepkisi……………………………………………………………………………….52
4.3.5. sürekli rejimde maksimum yük momenti eðrisi……………………………………………...52
4.3.6. kalkýþta maksimum yük momenti eðrisi………………………………………………………52
4.4. adým motoru çeþitleri…………………………………………………………………………….53
4.4.1. deðiþken relüktanslý (dr) adým motoru ……………………………………………………..53
4.4.2. sabit mýknatýslý (sm) adým motorlarý………………………………………………………….56
4.4.3. karýþýk yapýlý (hybrid) adým motoru…………………………………………………………..57
4.5. sabit mýknatýslý adým motoru (pm) ve deðiþken relüktanslý adým motoru (vr) arasýndaki farklar………………………………………………………………………………………………….58
4.6. adým motorlarýnýn uyartýmý……………………………………………………………………...59
4.6.1. tek-faz uyartýmý ……………………………………………………………………………….59
4.6.2. iki-faz uyartým………………………………………………………………………………….59
4.6.3. karma uyartým………………………………………………………………………………….60
4.7. adým motorlarýnýn denetimi……………………………………………………………………...61
4.7.1. açýk döngü denetim……………………………………………………………………………61
4.7.2. kapalý döngü denetim………………………………………………………………………….61
4.8. adým motoru sürücü sistemleri ………………………………………………………………….62
4.8.1. lojik sýralayýcý………………………………………………………………………………….63
4.8.2. sürücü devre……………………………………………………………………………………64
4.9. step motorlarýn özelikleri………………………………………………………………………...64
4.9.1. step motorlarýn avantajlarý……………………………………………………………………..64
4.9.2. step motorlarýn dezavantajlarý………………………………………………………………….65
4.10. kullanýldýðý yerler……………………………………………………………………………….66
bölüm.5. histeresiz motor…………………………………………………………………...67
5.1. giriþ……………………………………………………………………………………………….67
5.2 histerisiz olayý ……………………………………………………………………………………67
5.3. histerisiz motorun yapýsý ve çalýþma esasý……………………………………………………...70
5.3.1. histerisiz momenti ……………………………………………………………………………..71
5.3.2. eddy akýmý momenti…………………………………………………………………………...71
5.3.3. baþlama momenti (ts) ………………………………………………………………………....72
5.3.4. yol alma (kalkýnma) momenti……………………………………………………………..…..72
5. 4. karýþýk yapýlý rotorlu histerisiz motorlar ……………………………………………….….…..73
5.4.1. eddy akýmý bileþeni…………………………………………………………………………….73
5.4.2. histerisiz bileþeni……………………………………………………………………….………74
5. 5. sürekli mýknatýslý histerisiz motorlar ……………………………………………………..…….75
5.6. özellikleri ………………………………………………………………………………..……….77
5. 7. histerisiz motorlarýn kullanýlma yerleri …………………………………………………..……77
bölüm.6. kütle rotorlu asenkron makinalar………………………………………79
6.1. giriþ ………………………………………………………………………………………………79
6.2. kütle rotorlu asenkron makine yapýlarý………………………………………………...………80
6.3. kütle rotorlu asenkron makinenin özellikleri…………………………………………….………81
6.3.1. kütle rotorlu asenkron makinenin avantajlarý……………………………………….….……81
6.3.2. kütle rotorlu asenkron makinenin dezavantajlarý…………………………………….………81
6.4 çalýþma ilkesi………………………………………………………………………………….......82
6.5 kütle rotorlu asenkron motorun eþdeðer devresi ve rotor empedansý……………………..….82
6.6. eþdeðer devre…………………………………………………………………………….………84
6.7. kütle rotorlu asenkron motora yol verme……………………………………………...………86
6.8. kütle rotorlu asenkron makinenin hýz denetimi…………………………………….…………87
6.8.1 gerilim deðiþimi ile hýz denetimi……………………………………………………...………87
6.8.2. frekansý deðiþtirerek hýz denetimi………………………………………………….…………88
6.9. kütle rotorlu asenkron motorun kullanýldýðý yerler……………………………………………88
6.10 sonuç……………………………………………………………………………………………..89
bölüm.7. bir fazlý fýrçalý alternatif akým motorlarý…………...………………90
7.1. giriþ………………………………………………………………………………….……………90
7.2. üniversal motor………………………………………………………………………..…………90
7.2.1. üniversal motorun yapýsý………………………………………………………………………90
7.2.2 üniversal motorun çalýþma prensibi……………………………………………………………90
7.2.3. üniversal motorun özellikleri…………………………………………………….……………92
7.2.4. dengelemeli (sargýlý) üniversal motor…………………………………………………………92
7.2.5. dengeleme sargýsýnýn diðer bir þekli……………………………………..……………………93
7.2.6. üniversal motor hýz kontrolü……………………………………………..……………………94
7.2.7. kullanýldýðý yerler………………………………………………………………………………95
7.3. repülsiyon motor…………………………………………………………………………………95
7.3.1. repülsiyon motorun yapýsý…………………………………………………………….………95
7.3.2. repülsiyon motorun çalýþma prensibi…………………………………………………………96
7.3.3. repülsiyon motorun özellikleri………………………………………………………..………97
7.3.4. repülsiyon motorun kullanýldýðý yerler……………………………………………….………98
bölüm. 8. servo motorlar………………………………………………………...…………99
8.1. giriþ……………………………………………………………………………………….………99
8.2. servo motorlarýn çalýþma prensipleri………………………………………………...…………100
8.3 servo motorun özellikleri……………………………………………………….………………100
8.4 servo motorlarýn kullanýldýðý yerler……………………………………………………………101
8.5. servo motorda sürücü……………………………………………………………………………102
8.6. pozisyon algýlayýcý………………………………………………………………………………102
8.7. servo motorlarda sürekli dönme hareketi……………………………………...………………103
8.8. servo motor çeþitleri ve farklarý…………………………………………..……………………103
8.8.1. dc servo motorlar…………………………………………………………….………………104
8.8.1.1. dc servo motorlarýn yapýsý ve çalýþmasý…………………………………..………………106
8.8.1.2. dc servo motorlarýn özellikleri…………………………………………….………………106
8.8.1.3. endüvi kontrollü servo motor………………………………………………………………106
8.8.1.4 sabit mýknatýslý – endüvi kontrollü servo motor…………………………...………………106
8.8.1.5. seri – ayrýk alanlý servo motor………………………………………….…………………107
8.8.1.6. fýrçasýz servo motorlar………………………………………………...……………………108
8.8.1.7. pm servo motorlar …………………………………………………….…….………………110
8.8.1.8. pc servo motorlar ………………………………………………….……….………………110
8.8.2. ac servo motorlar………………………………………………….………….………………111
8.8.2.1 ac servo motorlarýn yapýsý ve çalýþmasý……………………………………………………112
8.8.2.2 ac servo motorlarýn özellikleri……………………………………...………………………114
8.8.2.3 servo motor karakteristikleri…………………………………………………………………114
8.8.2.4 iki fazlý ac servo motor…………………………………………………………….………115
8.8.2.5 üç fazlý olarak servo motorlar………………………………………………………………115
8.8.2.6 ac servo motorun avantaj ve dezavantajlarý ………………………………………………116
8.8.2.7 dc servo motor ve ac servo motorun karþýlaþtýrýlmasý………………………...…………116
8.8.3. servo motor kontrol devreleri…………………………………………………...……………118
8.8.3.1. servo mekanizma tanýmý……………………………………………………………………118
8.8.3.2. servo motorlar ve kontrolü……………………………………………………….…………118
8.8.3.4. servo motor sürücüleri…………………………………………………………...…………119
8.8.3.5. sonuç……………………………………………………………………………...…………120
bölüm. 9. lineer asenkron motor…………………………………………….…………121
9.1. giriþ…………………………………………………………………………………...…………121
9.2. lineer asenkron makinelerin yapýsý……………………………………………………………122
9.3. lineer asenkron motorun çalýþma þekli……………………………………………..…………123
9.4. lineer motorun türleri………………………………………………………………..…………125
9.4.1. rotor ve stator yapýlarýna göre ayrýlan lineer motorlar……………………………….……125
9.4.2. boru biçimindeki lineer motor………………………………………………………….……125
9.5. bir doðrusal motorun kullaným amacý ve karþýlaþtýrýlmasý…………………………..………126
9.6. lineer asenkron motorda kuvvet………………………………………………………….……126
9.7 lineer asenkron motorda frenleme olanaklarý…………………………………………….……127
9.8. lineer asenkron motorlarýn özellikleri…………………………………………………………128
9.8.1. avantajlarý ………………………………………………………………………….…………128
9.8.2. dezavantajlarý……………………………………………………………………….…………129
9.9. lineer motor uygulamalarý……………………………………………………………..………129
bölüm.10. bir fazlý fýrçasýz asenkron motorlar…………………………………130
10.1. giriþ………………………………………………………………………………….…………130
10.2. yapýsý…………………………………………………………………………………..………130
10.3. çalýþma prensibi……………………………………………………………………..…………131
10.4 çalýþma prensibinin þematik olarak açýklanmasý …………………………………..…………134
10.5. eþdeðer devresi …………………………………………………………………….…………137
10.6. güç ve moment iliþkisi ……………………………………………………………...…………140
10.7. hýz – moment karakteristiði…………………………………………………………...………144
10.8. bir fazlý asenkron motorlarýn yol verme metotlarýna göre çeþitleri……………….……….146
10.8.1. yardýmcý sargýlý motorlar……………………………………………………………………146
10.8.2. kondansatör yol vermeli motorlar………………………………………………………..…147
10.8.3. sürekli kondansatörlü motorlar…………………………………………………………...…149
10.8.4. çift kondansatörlü motorlar……………………………………………………………...….150
10.8.5. gölge kutuplu asenkron motorlar……………………………………………………...……151
10.8.5.1. gölge kutuplu motorun devir yönünün tespiti……………………………………..……152
10.8.5.2. gölge kutuplu motorun devir sayýsýnýn deðiþtirilmesi…………………………..….……152
10.9. bir fazlý motorlarda verim ve güç katsayýsý…………………………………………….……153
10.10. devir yönlerinin deðiþtirilmesi………………………………………………………………153
10.11. bir fazlý fýrçasýz asenkron motorlarýn karþýlaþtýrýlmasý………………………….…………154


Reklamlar

1 Kullanýcý bu konu için xomier arkadaþýmýza teþekkür ettiler

Kayýt: 04 Arl 2006
Mesajlar: 334

Offline
yalcinaygul
Tarih: 26 08 2009 13:42

ders notlarý mý yoksa baþlýbaþýna bir kitap mý?
Baþa dön
Kayýt: 06 Arl 2007
Mesajlar: 121
Konum: ANKARA
Offline
xomier
Tarih: 03 09 2009 23:57

bitirme ödevidir
Baþa dönözel elektrik makinalarý ders notlarý


Benzer Konular
- Elektrik Programı (Meslek Yüksekokullarına uygun) Staj Defteri
- Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliði 3.4. Sýnýf Vize Final Sorularý
- Elektronik Kaynak Makinalarý

- AB Sýnýfý Amplifier (Ege Üni. Mikroelektronik II ders projesi)

- Adliye Elektrik elektronik CCTV turnike Güvenlik Tam Proje
- Elektrik Tesisleri Ýle Ýlgili Sorular ve Çözümler (Ý.T.Ü)
- Cami Elektrik Projesi
- cami elektrik projesi
- Amasya Elektrik Tesisat Detaylý

- Görüntü Sistemleri Ders Notlarý - Dr. Ýbrahim Türkoðlu - Fýrat Üniversitesi Pdf

- Hastane Projesi Oda Elektrik Detaylarý

Sitemize üyelik ve içeriðin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaþýlan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notlarý, sýnav soru cevaplar, projeler) paylaþýmcýlarýn bireysel çalýþmalarý olup telif haklarý kendilerine aittir ya da açýk bir þekilde kamusal alana yerleþtirilmiþ dokümanlarýn birer kopyalarýdýr. Kiþilerin bireysel çalýþmalarýný sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaþýma teþvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara raðmen hala size ait olan ve burada bulunmasýna izin vermediðiniz dokümanlar varsa iletiþim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based