Elektrotekno.com Ana Sayfa || Matlab


Matlab 'ýn genel anlatýmý, kullanýmý, komutlarýný ve örnekler içeren kaynak.

Kayýt: 17 Ksm 2008
Mesajlar: 3

Offline
elektrik3
Tarih: 05 11 2009 12:09

içindekiler

önsöz…………………………………………………………………………….…….4


bölüm 1
1. matlab’a giriþ……………………………..…………………………………..5
1.1 matlab nedir?..........................................................................................................5
1.2 matlab’daki ifadeler…………..……………………………………………….6
1.2.1 sayýlar………..………………………………………………………………6
1.2.2 deðiþkenler……..……………………………………………………………6
1.2.3 iþleçler………………………………………………………………………..7
1.2.4 fonksiyonlar……….………………………………………………………...9
1.2.4.1 trigonemetrik fonksiyonlar………..……………………………………9
1.2.4.2 logaritmik (üstel) fonksiyonlar...……………………………………..11
1.2.4.3 karmaþýk (kompleks) sayý iþlemleri…………..………………………12
1.2.4.4 yuvarlama iþlemleri……………………………………………………14
1.2.4.5 kalan bulma iþlemleri..………………………………………………...14
1.3 temel istatiksel iþlemler……....………………………………………………..14
1.4 matlab’da temel yazým notasyonu (syntax)….…………………………...…15
1.5 matlab'ta kullanýlan özel sabitler ve deðerler………..……..………………...16
1.6 matlab’da komut satýrýndan girilen kýsa yollar…………………..…………..16
1.7 matlab’daki format komutlarý………..………………………………………..18
1.8.matlab’da eleman elemana hesaplama iþlemleri……………………………...19
1.8.1. eleman elemana toplama iþlemi…..……………………………………….19
1.8.2 eleman elemana çýkarma iþlemi…….……………………………………...20
1.8.3 eleman elemana çarpma iþlemi………..………………………………….20
1.8.4 eleman elemana bölme iþlemi….…………………………………………20
1.8.5 eleman elemana üs alma iþlemi.………………………………………….21
1.9 programý dallandýran ifadeler………………………………………………….21
1.10 diziler.…...……………………………………………………………………23
1.10.1 vektör iþlemleri……………….………………………………………….23
1.10.1.1 temel vektör iþlem notasyonlarý……………………………………24
1.10.1.2 eþit aðýrlýklý eleman kullanarak vektör oluþturma..………………..24
1.10.1.3 vektör bilgilerini elde etmek………………….…………………….25
1.10.2 matris iþlemleri….………………………………………………………..25
1.10.2.1 utility fonksiyonlar kullanarak matris elde etmek….……………...26
1.10.2.2 özel matrisler oluþturma .…………………………………………...27
1.10.2.3 matris bilgi alma fonksiyonlarý…………..…………………………27
1.10.2.4 matris indeksleme ve kolon rotasyonu………………..…………….29
1.10.2.5 matris iþlemleri……………………………………………………….30
1.11 matlab’da denklem çözümleri……………………………..………………...31
1.11.1 polinomun herhangi bir kök için deðerinin bulunmasý ……………...32
1.11.2 doðrusal denklem çözümleri..…………………………………………33
1.11.2.1 doðrusal denklem takýmlarýnýn çözümleri………………………...33
1.11.2.2 doðrusal olmayan denklemlerin çözümü…..………...……………34
1.11.2.3 doðrusal olmayan denklem takýmlarýnýn çözümleri……….……...34
1.11.3 türev uygulamalarý……………………………………...……………...35
1.11.4 integral uygulamalarý………...…………………………………………37
1.11.5 eðri uydurma…………………………………………………………...39
1.11.6 matlab’da diferansiyel denklemlerin çözümleri.………...……………39
1.11.6.1 diferansiyel denklemlerin sayýsal çözümleri……...……….……...39
1.11.6.2 diferansiyel denklemlerin sembolik çözümü...................................41
1.11.6.3 birinci dereceden lineer diferansiyel denklemler…………………41
1.11.6.4 bernouilli denklemi…..……………………………………………..41
1.12 matlab’da grafik çizimeri……….……………………………………………41
1.12.1 boyutlu grafikler ……………………………..…………………………..41
1.13 matlab’da elektrik mühendisliði ile ilgili uygulamlar…………………...…..48
1.13.1 matlab’da seri rl devresi analizi…………………………………….…48
1.13.2 frekans alaný analizi……….……..……………………………………..53

bölüm 2
2. matlab simulýnk..…………………………………………………………….54
2.1 matlab simulink kullanýmý……....……………………………………………..55
2.2 simulink araçlarý……………………………….…………………………....…56
2.2.1 simulink…………………………………………..……..………………...56
2.2.2 simpower systems……………………………...……………..…………..65
2.3 matlab simülasyonuyla akým,gerilim ve güç ölçümü …..…………………..72
2.3.1.doðru akýmda akým,gerilim ve güç ölçümü……………………………72
2.3.2 alternatif akýmda akým,gerilim ve güç ölçümü….…………………….73
2.4 simulink’te uygulamalar……………….……………………………………...74
2.4.1 seri rl devresi akým analizi..………..………………………………….74
2.4.2 tek fazlý tam dalga köprü tipi denetimli doðrultucunun matlab simulink ile modellenmesi……...……………………………………………………77
2.4.2.1 omik yüklü durum………..………………………………………….77
2.4.2.2 omik indüktif yüklü durum.……………………...………………….80
2.4.2.2.1 omik indüktif yüklü durum (serbest geçiþ diyotlu).…...………81
2.4.3 3 fazlý 6 darbeli tam dalga doðrultucunun modellenmesi…………….82
2.4.3.1 3 fazlý 6 darbeli tam dalga doðrultucu hakkýnda bilgi…..……….82
2.4.3.2 modelin oluþturulmasý………………………………….…..……….84
2.4.4 sonuçlar……………………...………..………………………………….90

kaynaklar……………………...………..………………………………….91


Reklamlar

3 Kullanýcý bu konu için elektrik3 arkadaþýmýza teþekkür ettiler
Matlab 'ýn genel anlatýmý, kullanýmý, komutlarýný ve örnekler içeren kaynak.


Benzer Konular
- Elektronik Kaynak Makinalarý
- Matlab ta veri okuma-yazma (.wav , .jpeg , .txt , .doc ...)
- 100a elektronik kaynak makinasý þemasý

- Harmnik içeren dengesiz þebeklerde Komp. ve Ölçme

- Yapay sinir aðlarý Matlab uygulamasý
- wincc flexible konu anlatýmý
- matlab code in Transmission line
- Matlab
- PARSIC Programý Kullanýmý ve Uygulamalar

- Siemens S7-300 Analog Sinyal FC105 fonksiyonu kullanýmý

- Optik fiberlerin týpta ve ulaþýmda kullanýmý (Sunum)

Sitemize üyelik ve içeriðin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaþýlan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notlarý, sýnav soru cevaplar, projeler) paylaþýmcýlarýn bireysel çalýþmalarý olup telif haklarý kendilerine aittir ya da açýk bir þekilde kamusal alana yerleþtirilmiþ dokümanlarýn birer kopyalarýdýr. Kiþilerin bireysel çalýþmalarýný sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaþýma teþvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara raðmen hala size ait olan ve burada bulunmasýna izin vermediðiniz dokümanlar varsa iletiþim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72