Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


güneş enerji sistemleri için 12v da/220v, 50 hz. aa evirici tasarımı

Kayıt: 04 May 2008
Mesajlar: 33

Offline
calivaron
Tarih: 30 12 2009 15:44

Bitirme 2009 bahar donemi AA ile gecmistir.

İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖZET viii
1. GİRİŞ 1
1.1 Projede Ulaşılması Planlanan Hedefler 1
1.2 Literatür Özeti 2
1.2.1 Eviriciler Hakkında Kısa Bilgi 2
1.2.2 Güneş Enerji Sistemleri Hakkında Kısa Bilgi 4
2. EVİRİCİ TEORİSİ 5
2.1 Eviricilerin Tanımı, Yapısı ve Görevleri 5
2.2 Güç Devrelerine göre Eviriciler 7
2.2.1 Tam Köprü Eviriciler 7
2.2.2 Yarım Köprü Eviriciler 9
2.3 Kontrol Devrelerine Göre Eviriciler 10
2.3.1 Kare Dalga Evirici 10
2.3.1.1 Modifiye sinüs eviriciler (Kare Benzetimli Dalga Evirici) 16
2.3.2 Darbe Genişlik Modülasyonlu Eviriciler 19
2.3.2.1 Çift Kutuplu (Bipolar) DGM' lu Eviriciler 22
2.3.2.2 Çok Kutuplu (Unipolar) DGM' lu Eviriciler 24
3. TASARIM VE GERÇEKLEME 26
3.1 Kontrol Devresi Tasarımı ve Gerçeklenmesi 27
3.1.1 Sinüs ve Üçgen Dalgaların Elde Edilmesi 28
3.1.2 SDGM İşaretlerinin Elde Edilmesi 33
3.1.3 Elde edilen SDGM İşareti ile MOSFET’ lerin Sürülmesi 36
3.2 Güç Devresi Tasarımı ve Gerçeklenmesi 39
3.3 Filtre Tasarımı ve Gerçeklenmesi 41
SONUÇ 44
KAYNAKLAR 45

ŞEKİL LİSTESİ
Sayfa
Şekil 1.1 : Eviricilerin enerji sistemlerindeki işlevi. 1
Şekil 1.2 : Bir fazlı eviricinin güç ve kontrol devreleri.. 3
Şekil 1.3 : Üç fazlı eviricinin güç ve kontrol devresi. 4
Şekil 1.4 : Güneş enerji sistemlerinde enerji akışı. 5
Şekil 2.1 : Endüstride kullanılan 200A’ lik bir evirici (a). Saf sinüzoidal dalga (b). . 6
Şekil 2.2 : Tam köprü evirici devresi anahtar konumlarına göre devre şeması ve çıkış gerilimi. S1, S2 iletimde (a). S3, S4 iletimde (b). S1, S3 iletimde (c). S2, S4 iletimde (d). 8
Şekil 2.3 : Yarım köprü evirici anahtar konumlarına göre devre şeması ve çıkış gerilimi. S1 iletimde V0=-Vdc/2 (a). S2 iletimde V0=+Vdc/2 (b).. 9
Şekil 2.4 : Beslediği yük omik endüktif olan (R=2ohm, L=10mH) bir kare dalga eviricinin anahtar konumuna göre devre yapıları. +Vdc besleme (a). –Vdc besleme (b). 10
Şekil 2.5 : R=2 ohm, L=10 mH yükünü besleyen 12V kaynaklı bir kare dalga eviricinin çıkış gerilim ve akım grafikleri. 13
Şekil 2.6 : R02 ohm, L=10 mH yükünü besleyen 12V kaynaklı bir kare dalga eviricinin gerilim ve akım harmonik spektrumu. 13
Şekil 2.7 : 10<t<13,1 ms ve 20<t<22,8 ms zaman aralıklarında, akım ve gerilim polariteleri zıt yönlüdür.. 16
Şekil 2.8 : 12 V tepe değerli yanlarından kırpılmış kare dalga. Çıkış harmonikleri α açısıyla değişmektedir. 16
Şekil 2.9 : Tetikleme açısı α 30o olan bir modifiye sinüs eviricinin çıkış akım ve gerilim dalga şekilleri.. 18
Şekil 2.10:Tetikleme açısı α 30o olan modifiye sinüs eviricinin çıkış akım ve gerilim harmonik spektrumları. 3 ve 3’ün katı harmoniklerin bulunmamasına dikkat ediniz. 18
Şekil 2.11:Üç darbeli 3 ve 5'inci harmonikleri bulunmayan modifiye sinüs dalga... 19
Şekil 2.12:Şekil 15'te verilen 3 darbeli modifiye sinüs dalgasına ilişkin harmonik spektrum. 3 ve 5'inci harmoniklerin ve bunların katlarının olmamasına dikkat ediniz. 20
Şekil 2.13:Sinüsoidal Darbe Genişlik Modülasyonu sinyallerinin üretilme mantığı iki sinyalin karşılaştırılması ilkesine dayanır.. 21
Şekil 2.14:SDGM yöntemiyle üretilmiş, ma=1, mf=11 olan sinüs benzetimli, değişken etkin süreli darbeler. Sinüs işaretinin üçgen dalgadan büyük olduğu anlarda karşılaştırıcı çıkışının 1V olduğuna dikkat ediniz 21
Şekil 2.15:Çift kutuplu (bipolar) DGM' lu eviricinin çıkış harmoniklerinin hesaplanması... 22
Şekil 2.16:Şekil 18'deki SDGM yöntemiyle üretilmiş tetikleme sinyallerinin uygulandığı çift kutuplu tam köprü evirici devresine ait çıkış gerilim ve akım dalga şekilleri (Vdc=12V, R=2ohm, L=10mH). 23Şekil 2.17:Şekil 2.16' daki akım ve gerilim dalga şekillerine ait harmonik spektrum. Çıkışta görülen ilk harmoniklerin mf=11’ inci bileşen (550Hz.) civarında olduğuna dikkat ediniz 24
Şekil 2.18:Çok kutuplu DGM’ lu, ma ve mf parametreleri sırasıyla 1 ve 11 olan eviriciye ait çıkış akım ve gerilim dalga şekilleri (Vdc=12V, R=2ohm, L=10mH).. 25
Şekil 2.19:Şekil 2.18' deki akım ve gerilim dalga şekillerine ait harmonik spektrum. Çıkışta görülen ilk harmoniklerin 2mf=22’ inci bileşen (1100Hz.) civarında olduğuna dikkat ediniz. 26
Şekil 3.1 : Gerçeklenecek olan kontrol devresinin mantığı 27
Şekil 3.2 : SDGM ve SDGM-1 işaretlerinin üretildiği devre. 28
Şekil 3.3 : XR-2206 entegresine ait bacak düzeni. 29
Şekil 3.4 : XR-2206 ile sinüs ve üçgen dalga üretmek için kurulan devre şeması. S1 kapalıysa çıkış sinüs, açıksa çıkış üçgen dalga olacaktır. 30
Şekil 3.5 : Kontrol devresinde üretilen sinüs dalgasının osiloskop ekranındaki görüntüsü (T=19,7ms, f=50,76Hz.).. 31
Şekil 3.6 : Kontrol devresinde üretilen üçgen dalganın osiloskop ekranındaki görüntüsü (T=51us, f=19609Hz.).. 31
Şekil 3.7 : Çıkış sinüs/üçgen dalga genliğinin R3 direncine göre değişimi 32
Şekil 3.8 : Sinüs ve Üçgen kontrol işaretlerini üreten XR-2206 entegrelerinin devre içersindeki görünümü ve bağlantı şekilleri... 33
Şekil 3.9 : LM311 karşılaştırıcı entegre devresi bacak düzeni 33
Şekil 3.10:LM311 karşılaştırıcı entegresinin bağlantı şeması.. 34
Şekil 3.11:SDGM işaretlerinin osiloskop ekranındaki görüntüsü. 34
Şekil 3.12:74HC04 entegresine ait bacak düzeni... 35
Şekil 3.13:74HC04 lojik evirici entegresinin bağlantı şeması. 35
Şekil 3.14:7805 gerilim regülatörüne ait bacak düzeni (a). 7805' in bağlantı şeması (b)... 36
Şekil 3.15:HIP4082 MOSFET sürücü entegresi bacak düzeni.. 37
Şekil 3.16:HIP4082 devresi için ölü zaman direncinin değişimine göre ölü zaman değerleri.. 37
Şekil 3.17:HIP4082 MOSFET sürücü entegre devresi ve H-köprü bağlantı şeması 38
Şekil 3.18:Gerçeklenen tam köprü (H-köprü) evirici güç devresi.. 39
Şekil 3.19:IRF630 MOSFET' ine ait bacak düzeni 40
Şekil 3.20:Alçak geçiren LC filtresinin yapısı 41
Şekil 3.21:L=56uH, C=330uF olan alçak geçiren filtrenin frekans cevabı. Grafiğe göre 50Hz. için kazanç 1, 100Hz. için 0,707 ve 10kHz. için ise 0,012’ dir 43

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN 12V DA/220V, 50 HZ. AA EVİRİCİ TASARIMI
ÖZET
Elektrik enerjisinin öneminin ve kullanım alanlarının gün geçtikçe arttığı dünyamızda ve özellikle ülkemizde, mevcut enerji kaynaklarının hızla azalmakta olduğu gerçeğinden hareketle, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisine olan ilgi ve talep hızla büyümektedir. Bu talep artışı ile beraber yakın gelecekte güneşten elektrik üretebilen fotovoltaik sistemlerin ve güneş enerji santrallerinin sayılarının artması beklenmektedir.
Fotovoltaik sistemler bilindik enerji üretimi yapan santrallere göre farklı birtakım üniteler içerir. Bu ünitelerin en önemlisi mevcut DA gerilimi AA gerilime dönüştüren eviricilerdir (inverter). Bilindiği üzere güneş panellerinden DA karakteristikli elektrik enerjisi üretilebilir. Panel çıkışlarındaki bu DA gerilimin elektrik cihazlarına bağlanmadan (veya şebekeye verilmeden) önce mutlak surette AA gerilime dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu görevi gerçekleştiren elemanlar eviricilerdir.
Evirici devreleri yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye bağlandıkları noktalarda kullanıldıkları gibi kesintisiz güç kaynaklarında (KGK), AA motor hız kontrol ünitelerinde, HVDC güç iletiminde ve indüksiyon fırınlarında da kullanılabilirler.
Eviriciler farklı başlıklar altında çeşitli gruplara ayrılabilirler. Bunlardan en çok kullanılanı DGM’ lu (Darbe Genişlik Modülasyonu) eviricilerdir.
Bir evirici devresinden beklenen en önemli özellik çıkışında olabildiğince saf bir sinüzoidal AA gerilim verebilmesidir. DGM’ lu eviricilerin çıkışlarındaki THD (Toplam Harmonik Bozulma) değerleri diğer çeşit eviricilere göre daha düşüktür. Bu sebeple DGM’ lu eviriciler daha hassas yükleri besleyebilirler.
Bu Bitirme Tasarım Projesi kapsamında fotovoltaik sistemlerde kullanılmak üzere 100 Watt gücünde DGM’ lu, sinüzoidal çıkış verebilen bir evirici devresinin tasarımı, gerçeklenmesi ve benzetimi yapılacaktır.


Reklamlar

2 Kullanıcı bu konu için calivaron arkadaşımıza teşekkür ettiler

Kayıt: 02 May 2006
Mesajlar: 1689
Konum: Malatya
Offline
timpati
Tarih: 30 12 2009 16:55

hangisi?


çıkış 24Vac mi 220Vac mi, bir karar verin.
Başa dön
Kayıt: 04 May 2008
Mesajlar: 33

Offline
calivaron
Tarih: 13 02 2010 10:29

pardon, msjini gormemisim... tabiki cikis 220 sadece dosyanin adinda yanlislik var... şekillerden bi iki tanesini ekliyorm..
güneş enerji sistemleri için 12v da/220v, 50 hz. aa evirici tasarımı
güneş enerji sistemleri için 12v da/220v, 50 hz. aa evirici tasarımı
güneş enerji sistemleri için 12v da/220v, 50 hz. aa evirici tasarımı
Başa döngüneş enerji sistemleri için 12v da/220v, 50 hz. aa evirici tasarımı


Benzer Konular
- Aydınlatma projeleri için ayrı bölüm açılmıştır
- Topraklama ve Paratoner projeleri için ayrı bölüm açılmıştır
- İstekleriniz için bu bölümü kullanının.

- Autocad proje istekleriniz için bu başlığı kullanın.

- Dosya paylaşmak için yukarıdaki alt forumları kullanınız
- solar calculator - güneş enerjisi inverter battarya güç hesaplayıcı
- Güneş enerjisi projesi-herkese lazım
- Görüntü Sistemleri Ders Notları - Dr. İbrahim Türkoğlu - Fırat Üniversitesi Pdf
- Enerji Merkezi Yerleşim Planı

- "gölge etme" güneş enerjisi hakkında herşey konulu açık oturum

- Citroen ve peugeot için cam kaldırma modülü

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72