Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


Asenkron Motorlarda Veri Madenciliði Ýle Hata Tespiti TEZ

Kayýt: 10 Arl 2010
Mesajlar: 34

Offline
sakpancar
Tarih: 25 01 2011 20:02

içindekiler………………………………………………………………………..i
özet………………………………………………………………………………...iii
abstract…………………………………..……………………………………..iv
teþekkür………………………………………………………………………..…v
þekiller dizini………………………………………………………………….vi
çizelgeler dizini……………………………………………………………..viii
simgeler ve kýsaltmalar dizini…………………………………………ix
1. giriþ………………………………………………………………………………1
1.1. veri madenciliðine genel bir bakýþ……………………………………………..1
1.2. veri madenciliði teknikleri……………………………………………………..2
1.3. karar aðaçlarý………………………………………..…………………………..2
1.4. tez hakkýnda…………………………………………………………………….3
2. kaynak özetleri…………………………………………………………….7
3. materyal ve yöntem……………………………………………………..11
3.1. materyal………………………………………..……………………………….11
3.2. veri madenciliði………………………………………………………………..12
3.2.1. veri madenciliðine genel bir bakýþ………………………………………….12
3.2.2. veri madenciliðinin geliþimini etkileyen faktörler…………………………13
3.2.3. veri madenciliðinin kullaným amacý………………………………………..14
3.2.4. veri madenciliði uygulamalarý ve kullaným alanlarý………………………15
3.2.5. veri madenciliði uygulamalarýnda karþýlaþýlan problemler………………...18
3.2.6. veri madenciliði teknikleri………………………………………………….20
3.2.6.1. sýnýflama …………………………………………………………………...20
3.2.6.2. kümeleme…………………………………………………………………..23
3.2.6.3. birliktelik kurallarý ve ardýþýk örüntüler………………………………….24
3.2.6.4. tezde kullanýlan veri madenciliði tekniði………………………………..24
3.2.7. veri madenciliði yazýlýmlarý…………………………………………………27
3.3.veri madenciliði süreci…………………………………………………………29
3.3.1. problemin tanýmlanmasý……………………………………………………..30
3.3.2. verilerin hazýrlanmasý (veri öniþleme) ……………………………………..30
3.3.3. modelin kurulmasý ve deðerlendirilmesi……………………………………32
3.3.4. modelin kullanýlmasý………………………………………………….……..34
3.3.5. modelin izlenmesi……………………………………………………………34
3.4. yöntem………………………………………………………………………….34
3.4.1. problemin tanýmlanmasý……………………………………………………..34
3.4.2. kullanýlan yazýlým……………………………………………………………35
3.4.3. uygulamada veri madenciliði süreci………………………………………..39
3.4.4. veri hazýrlama………………………………………………………………..40
3.4.5. modelleme……………………………………………………………………43
4. araþtýrma bulgularý ve tartýþma………………………………….45
4.1. frekans spektrum analizi………………………………………………………45
4.2. veri madenciliði ile hata analizi ……………………………………………...57
5. sonuç…………………………………………………………………………...77
6. kaynaklar…………………………………………………………………...80


Reklamlar



Asenkron Motorlarda Veri Madenciliði Ýle Hata Tespiti TEZ


Benzer Konular
- Pic 18f452 ile Modbus Veri okuma
- Matlab ta veri okuma-yazma (.wav , .jpeg , .txt , .doc ...)
- veri madenciliði

- veri tabaný yönetim sistemleri Gazi Üniversitesi

- veri Tabaný yönetimi dersi notlarý
- Asenkron motor Eþdeðer Devre Parametrelerinden Grafik Nasýl Çizilir
- rüzgÂr enerjisinde asenkron generatör kullanýmý
- web sayfalarýndan veri almak
- GPRS modem ve veri yollama yardým

- Asenkron Motor Sürücüleri

- Asenkron Motorlar

Sitemize üyelik ve içeriðin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaþýlan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notlarý, sýnav soru cevaplar, projeler) paylaþýmcýlarýn bireysel çalýþmalarý olup telif haklarý kendilerine aittir ya da açýk bir þekilde kamusal alana yerleþtirilmiþ dokümanlarýn birer kopyalarýdýr. Kiþilerin bireysel çalýþmalarýný sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaþýma teþvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara raðmen hala size ait olan ve burada bulunmasýna izin vermediðiniz dokümanlar varsa iletiþim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based