Elektrotekno.com Ana Sayfa || Matlab


Matlab konularının hepsini içinde barındıran GUI ve .m kodları dahil.

Kayıt: 09 Şub 2008
Mesajlar: 27

Offline
y075022005
Tarih: 15 04 2011 14:15

Matlab Konuları
1. Matlabın çalıştırılması
2. Matlab pencerelerinin tanıtılması
a. Command Window
b. Workspace
c. Current Directory
d. Command history
3. Değişken tipleri, mantıksal, kompleks, sayı, dizi, matris, string, struct, cell
4. Bazı Temel komutlar ve işlemler
a. who, clear, clc, format long, short, diziler, matrisler,
b. If, elseif, karşılaştırmaları
c. For, while döngüleri
d. Grafik çizdirme (çizgi tipleri, başlık verme, subplot, fplot, clearf,figure), Grafikleri kopyalama ve kaydetme
5. M dosyası yazma, kaydetme, çalıştırma
6. Fonksiyon oluşturma ve çağırma
7. Bazı özel işlemler
a. Denklem çözümü, denklem sistemi çözümü
b. Türev, integral, belirli integral,
8. Bazı özel toolboxların kulanımı, fdatool, sptool
9. Simulink
10. Ses işleme
11. Yardımı kullanma, lookfor, help, www.mathworks.com
12. İlave bilgiler youtube da Matlab sözcüğü için arama yaparak sayısız örneğe erişebilirsiniz
13. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/ adresinde sayısız programa ulaşabilir ilgili kategoriye göre arama yapabilirsiniz.

Bu çalışmada bir seminerde yapılanları içermektedir. yukarıda anlatılanların hepsi bir matlab dosyasında düzenli bir şekilde verilmiştir.
Özellikle ses işleme ve GUI kısmı çok güzel.


Reklamlar
Kayıt: 09 Şub 2008
Mesajlar: 27

Offline
y075022005
Tarih: 16 04 2011 16:57

Detaylar.


GUI ve Ses işleme hariç dökümandaki bazı kısımlar aşağıda verilmiştir.

x=[]; %boş değişken

%string

mantiksal=2>4;

x=29e23, a=-23, %sayı

cmp=1+2j veya cmp=1+2i %kompleks sayı
%eşleniği cmp'


dizi=[2 3 4] veya dizi=[2,3,4]% satır dizi
dizi=[2; 3; 4] % sütun dizi
dizi=zeros(1,3)
dizi=zeros(3) % bu artık matris
dizi=ones(1,3,4) % bu artık matris
matris(4,6)=33; % bu kullanım performans açısından sakıncalı

dizi=[2 3 4];
mantiksal=dizi>2 % mantıksal değişken dizisi

%4. Bazı Temel operatörler, Fonksiyonlar ve işlemler
% a. who, clear, clc, format long, short, diziler, matrisler,

% + - * / ^ '
% .* ./ .^ dizi bazında işlem
% & (and işlemi) | (or işlemi) ~ değil, xor (özel veya)
% && || karşılaştırma için

A=[1 2 3; 3 5 6; 4 3 12]
B=[2 4; -1 4; 5 5]

clear A

dizi=[3 8 6]

C=A*B % Matris Çarpımı


D=A' % transpoz işlemi

det_A=det(A) %determinant

inv_A=inv(A) veya inv_A=A^-1


max(dizi)

toplam=sum(dizi);

size(A) %satır sütun sayısı için

length(dizi) % boyut öğrenme
b=dizi(end)

C=B^2
C=B.^2 %eleman eleman işlem yapma

c=2.343434343434344343
format long
c
format short
c

dizi1=[3 8 6]
dizi2=[-4 5 1]

toplam_dizi=dizi1+dizi2
carpim_dizi=dizi1*dizi2 %hatalı
carpim_dizi=dizi1.*dizi2

pi
sin(pi) % radyan olarak işlem yapar
cos(pi)
asin(0)
tan(pi)
atan(0)

sind(180) % derece olarak işlem yapar
cosd(60)

log(5) % ln(5)
exp(4) % e üzeri 4
log10(100) % doğal log
sqrt(4) % karekök
abs(-3), abs(2+3i) %mutlak değer

% >,<, >=, <=, ==, ~=
a=3, b=4, c=3

esit=a==c
kucuk=a<b
farkli=a~=b

cell_A{1}=ones(1,5) % Hücresel yapı
cell_A{2}=zeros(2,5)


Ogrenci=[] % yapı tanımlama
Ogrenci.Adi='Ferhat';
Ogrenci.Soyadi='Peynirci';
Ogrenci.Dersler{1}='Mat';
Ogrenci.Dersler{2}='Tur';
Ogrenci.Dersler{3}='Fiz';

%% colon operatörü :

r=2:10
B=[2:5, -1:6]
r=1:0.1:10

t=0:0.1:2*pi
sg=sin(t);

A=[1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9]
X=A(1:4) %Dizinin bir kısmını kopyalama

%% üç nokta operatörü

a=[1 2 3 4 5 ...
6 7 8 9 10]

% Not: işlemi yarıda kesmek için Ctrl+C

%% cd, dir, lookfor, help, quit, exit

%%

% b. If, elseif, case karşılaştırmaları

x=5;
y=4;

if (x==5)&&(y==4)
disp('sonuçlar uygun')

end
%%--------------------------------
if (x==5)&&(y==4)
disp('sonuçlar uygun')
else
disp('sonuçlar yanlış')
end
% --------------------------------
if (x==5)&&(y==4)
disp('sonuçlar uygun')
elseif (x==5)||(z==2)
disp('sadece y yanlış')
else
disp('sonuçlar yanlış')
end
% --------------------------------

disp(['y nin değeri : ', num2str(y)])

% --------------------------------
% CTRL + R comment
% CTRL + T uncomment

inp=3;

switch inp
case 1
disp('menu 1');
case 3
disp('menu 3');
end

% c. For, while döngüleri

for t=1:3:20
y=sin(2*pi*200*t);
end

% -------------------------------
hata=24;
delta=1;
eps=4;

while hata>eps
hata=hata-delta*3;
end
-------------------------------
hata=24;
delta=1;
eps=4;

while hata>eps
hata=hata-delta*3;
if (hata==6)
break
end
end
-------------------------------

% d. Grafik çizdirme (çizgi tipleri, başlık verme, subplot, fplot, clearf,figure), Grafikleri kopyalama ve kaydetme
t=-1:0.1:3*pi
signal1=2*sin(t)
plot(signal1)
-----------------------------
t=-1:0.1:3*pi
signal1=2*sin(t)
plot(t,signal1)
-----------------------------
t=-1:0.1:3*pi
signal1=2*sin(t)
plot(t,signal1)
title('2sin(pi) grafigi')
xlabel('zaman ekseni')
ylabel('genlik ekseni')

-----------------------------
t=-1:0.1:3*pi
signal1=2*sin(t)
signal2=4*sin(2*t)
plot(t,signal1, t,signal2)
-----------------------------

t=-1:0.1:3*pi
signal1=2*sin(t)
signal2=4*sin(2*t)
plot(t,signal1, t,signal2)
title('2sin(pi) ve 4*sin(2*t) grafigi')
xlabel('zaman ekseni')
ylabel('genlik ekseni')

legend('2*sin(t)','4*sin(2*t)')
---------------------------------
figure
t=-1:0.1:3*pi
signal1=2*sin(t)
signal2=4*sin(2*t)
plot(t,signal1,'--r')
hold on
plot(t,signal2,'o-g')
hold off

title('2sin(pi) ve 4*sin(2*t) grafigi')
xlabel('zaman ekseni')
ylabel('genlik ekseni')

legend('2*sin(t)','4*sin(2*t)')

close all

% -------------------------------------
x=0:0.1:4
y=exp(x);
plot(y)
semilogy(x,y)
%semilogx(x,y)
grid on
% -------------------------------------
x=-pi:pi/50:pi
subplot(2,2,1), plot(x,sin(x));
grid on, title('Sin(x)')
subplot(2,2,2), plot(x,sin(2*x))
grid on, title('Sin(2x)')
subplot(2,2,3), plot(x,sin(3*x))
grid on, title('Sin(3x)')
subplot(2,2,4), plot(x,sin(4*x))
grid off, title('Sin(4x)')
% --------------------------------------


% grafiklerin kopyalanması işlemide yine figure window penceresinden yapılır

%% 5. M dosyası yazma, kaydetme, çalıştırma

% Dosya menüsünden new Mfile seçilir.

%% Buraya m file ismi yazılacak
% burada dosyanın kullanım bilgisi yer alır

close all
clear all
clc

disp('M file şu anda çalışmaya başladı')

figure
t=-1:0.1:3*pi
signal1=2*sin(t)
signal2=4*sin(2*t)
plot(t,signal1,'--r')
hold on
plot(t,signal2,'o-g')
hold off

title('2sin(pi) ve 4*sin(2*t) grafigi')
xlabel('zaman ekseni')
ylabel('genlik ekseni')

legend('2*sin(t)','4*sin(2*t)')

disp('Program sonu')

%6. Fonksiyon oluşturma ve çağırma

function ort=Ortalama(a,b,c)
ort=(a+b+c)/3;
return

---------------------------------------
function [ort en_kucuk]=Ortalama(a)
eleman_say=length(a);
ort=sum(a)/eleman_say;
% yada ort=mean(a);
en_kucuk=min(a)
return
---------------------------------------

---------------------------------------

%7. Bazı özel işlemler
% a. Denklem çözümü, denklem sistemi çözümü

%% örnek Denklem çözümü
syms x
f=3*x^2+5*x-6
kokler=solve(f)
kokler=double(kokler)

%% örnek denklem sistemi çözümü
2x-4y+5z=36
-3x+5y+7z=7
5x+3y-8z=-31

Ax=b
x=A\b

A=[2 -4 5; -3 5 7; 5 3 -8]
b=[36;7;-31]
x=A\b

yani x=2 y=-3 z=4

% b. Türev, integral, belirli integral, diferansiyel denklem çözümü

syms t a w
f=exp(-a*t)*cos(w*t)
Df=diff(f,t)
Df_int=int(Df,t)
simplify(Df_int) % sağlaması

-----------------------------------------
% 0 dan 5 e integral
syms t
f=exp(-3*t)*cos(2*pi*40*t)
b=int(f,0,5)
double(b)
b=int(f,0,inf) % 0 dan sonsuza integral
-----------------------------------------

%8. Bazı özel toolboxların kulanımı, fdatool,demos
% komut penceresinde demos yazarak demolara göz atmak mümkün

fdatool % filtre tasarım araçkutusu

sptool % sinyal işleme araç kutusu

% ------------------------------------------------
%% ses yükleme

[ses fs]=wavread('speech.wav')

soundsc(ses)
soundsc(ses,fs)
soundsc(ses,44500)
soundsc(ses(1:5000),fs)

soundsc(ses,fs)

ses2=zeros(1,308065);

for t=1:308065
ses2(t)=ses(308065-t+1);
end

% sesi tersten çal
soundsc(ses2,fs)

specgram(ses);
% resim yükleme

resim=imread('image.jpg');
[boy en ch]=size(resim);
imshow(resim);


figure
red_kanal=resim(:,:,1);
green_kanal=resim(:,:,2);
blue_kanal=resim(:,:,3);
subplot(2,2,1);
imshow(red_kanal);
subplot(2,2,2);
imshow(green_kanal);
subplot(2,2,3);
imshow(blue_kanal);
subplot(2,2,4);
imshow(resim);

------------------------------------------------
Başa dön
Kayıt: 31 Tem 2009
Mesajlar: 65

Offline
oarmagan
Tarih: 11 05 2011 14:39

güzellll


Teşekkürler. yararlı olacaktır...
Başa dönMatlab konularının hepsini içinde barındıran GUI ve .m kodları dahil.


Benzer Konular
- bazı emu girişli olan uyduların giriş kodları!!
- Matlab ta veri okuma-yazma (.wav , .jpeg , .txt , .doc ...)
- Yapay sinir ağları Matlab uygulaması

- matlab code in Transmission line

- Matlab
- Matlab genel
- Matlab'da Yapay Sinir Ağı kullanarak plaka tanıma sistemi. Resim+Kod+Rapor
- 6 eksenli Staubli Robot Analizi Catia&Matlab
- cep guvenlık kodları

- Matlab Ders Sunumları

- Mesaj Panosu Diplay Göstergeli(kaynak kod, baskı devre dahil)

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based