Elektrotekno.com Ana Sayfa || Kullanma Kılavuzları


Omron Varispeed J7 invertör Türkçe Kullanma Kılavuzu

Kayıt: 14 Şub 2008
Mesajlar: 3

Offline
kbarlak
Tarih: 14 02 2008 11:31

Arkadaşlar ihtiyacınız olabilir diye düşündüm ekte ilgili döküman bulunmaktadır, güle güle kullanın.

Bahsi geçen dökümanın ilk 2 sayfası:‹Ç‹NDEK‹LER Uyar›lar.....................................................1
Cihaz›n tan›t›lmas› ..................................3
Ba¤lant›lar................................................8
Kolay devreye alma ...............................12
Parametreleri ayarlamak .......................13
‹nvertörü çal›flt›rma................................14
Boyutlar..................................................16
Parametre aç›klamalar› .........................22
Hata mesajlar› ........................................48
Uyar› mesajlar› .......................................51
Parametre listesi....................................53
‹zleme parametreleri..............................57
Bu katalog model seçimi bilgisi içermektedir, kullan›m uyar›lar›n›
içermez. J7AZ Serisinin uyar› bilgilerini çal›flma manuelinde
bulabilirsiniz.
LER lar.....................................................1
..................................3
lar................................................8
...............................12
ayarlamak .......................13
rma................................14
Boyutlar..................................................16
klamalar› .........................22
mesajlar›........................................48
.......................................51
listesi....................................53
parametreleri..............................57
içermektedir, kullan›m uyar›lar›n›
bilgilerini çal›flma manuelinde
bulabilirsiniz.
1
UYARI
• ‹nvertörde enerji varken devrelerine dokunmay›n›z, ön kapa¤›n›, terminal
kapaklar›n› ve alt kapa¤› açmay›n›z, ba¤lant› yapmay›n›z veya ba¤lant›lar›
sökmeyiniz.
• Besleme gerilimi kesilse bile invertörün dahili kapasitöründe halen enerji
olabilir. Elektrik flokunu önlemek için tüm ba¤lant›lar› söktükten sonra
1 Dakika bekleyiniz.
• ‹nvertörün herhangi bir parças›na dayanma gerilimi uygulamay›n›z. Bu
yar› ilekten elektronik parçalar zarar görebilirler.
• Besleme gerilimi varken invertörün dijital operatörünü yerinden
ç›kartmay›n›z, bask› devreye dokunmay›n›z.
• Bu invertörler 18.000RMS simetrik amper, 250V (200V’luk modeller için)
ya da 480V (400V’luk modeller için)’dan daha fazlas›n› da¤›tmak için
uygun de¤ildir.
MONTAJ
Dikkat!
• Ürünü so¤utucusundan tutarak kald›r›n›z. Cihaz› tafl›rken plastik kasas›ndan
ya da terminal kapa¤›ndan tutmay›n›z. Aksi halde cihaz elinizden düflebilir
ve zarar görebilir.
• ‹nvertörü alev almayacak bir materyal üzerine monte ediniz. Aksi halde
yang›n ç›karabilir.
• Cihazlar birbirine yak›n monte edilecekse fan ya da baflka herhangi bir
so¤utucu cihaz monte ediniz. (Aç›k kasal› modeller 50 derecede çal›flabilir)
Afl›r› s›cak yang›na ya da cihaz›n ar›zalanmas›na neden olabilir.
• VS mini ›s› üretmektedir. Verimli so¤utma için dikey olarak monte edin.
D‹KKAT!
• Ana AC besleme gerilimi devresini ç›k›fl terminalleri olan U/T1, V/T2 ve
W/T3’e ba¤lamay›n›z. ‹nvertör zarar görebilir ve garanti kapsam›ndan
ç›kar.
• 200V- Tek faz modellerde besleme gerilimi sadece R/L1 ve S/L2’ye
uygulay›n›z. (Faz-nötr) Aksi halde invertör zarar görebilir ve garanti
kapsam›ndan ç›kar.
• Cihazda gerilim varken kablolar› söküp takmay›n›z. Ar›za durmunda
yaralanmalar oluflabilir.
• Çal›flma s›ras›nda sinyalleri de¤ifltirmeyiniz. Aksi halde makina ve invertör
zarar görebilir.


Reklamlar
Kayıt: 22 Ağu 2012
Mesajlar: 3

Offline
engineer67
Tarih: 28 11 2013 11:35

yardım


Omron Varispeed J7 invertör Türkçe Kullanma Kılavuzu
buna çok ihtiyacım var fakkat yeterli puanım olmadığı içinindiremiyorum
yardımcı olusanız sevinirim
Başa dönOmron Varispeed J7 invertör Türkçe Kullanma Kılavuzu


Benzer Konular
- s7 300-WINCC Haberleşmesi,S7-300 plc eğitimi ve simatic eğitimi (türkçe)
- PLC Ladder Simülasyon Programı Gemo Ladder V2.2 Rev.A Türkçe
- sıemens s7 300-400 türkçe döküman (temel-ileri seviye)

- Altium Türkçe Eğitim notu

- DS18B20 datasheet Türkçe
- Omron Varispeed J7 invertör Türkçe Kullanma Kılavuzu
- s2 700 için PC SIMU TÜRKÇE Plc grafik simulasyonu
- Mach3 Türkçe Arayüz yazılımı var mı
- C Programlama (Türkçe Sunum)

- Temel Jalv2 Kavramları Rev1 Türkçe E-Book

- 1000 Sayfalık Türkçe CCNA Kaynak

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based