Elektrotekno.com Ana Sayfa || Transformatörler


Transformatör arýzalarýnýn incelenmesi

Kayýt: 27 Arl 2008
Mesajlar: 24

Offline
tyazgi
Tarih: 06 02 2012 16:55

GÜÇ TRANSFORMATÖR ARIZALARININ ÝNCELENMESÝ konulu Murat ÝLKKAHRAMAN'a ait yüksek lisans tezi


ÝÇÝNDEKÝLER
Sayfa
ÖZET ......…………………………………………………………………………….iv
ABSTRACT ……………………………………………..…………………………..vi
TEÞEKKÜR ...…………………………………………………………………..….viii
ÝÇÝNDEKÝLER ....……………………………………………….…………………...ix
ÇÝZELGELERÝN LÝSTESÝ ….…………………………………………...…..……..xv
ÞEKÝLLERÝN LÝSTESÝ ….…………………………………………….………….xvii
RESÝMLERÝN LÝSTESÝ ……………………………………….…………………..xix
SÝMGELER VE KISALTMALAR …………………………………..……………..xx
1. GÝRÝÞ ………………………………………………………………………………1
2. TRANSFORMATÖR TEMEL DEÐERLERÝ …………………………………….5
2.1. Temel Yasalar ………………………………………………………………..5
2.2. Aký Devresi ve Temel Kavramlarý ……………………………………………6
2.3. Demir Doldurma Katsayýsý ve Endüklenme Yasasýnýn Uygulanmasý ………7
2.4. Transformatörün Çalýþma Ýlkesi …………………..………………………….8
2.5. Transformatörlerde Anma Deðerleri ………………………………………..10
2.6. Aþýrý Akýmlar ve Transformatör Üzerine Etkileri …...……………………...11
2.7. Güç Transformatörlerinde Kýsa Devre Empedansý ………………………….11
2.8. Simetrik Bileþenler ve Kýsa devre Akýmlarý ………………………………...12
2.9. Kýsadevre Akýmlarý Sonucunda Oluþan Baskýlar ve Elektromekanik
Kuvvetlerin Hesabý ………………………………………………………….13
2.9.1. Radyal kuvvetlerin hesabý …...………………………………………..13
2.9.2. Aksiyal kuvvetlerin hesabý …...………………………………………15
x
Sayfa
2.10. Transformatör Aksesuarlarý ………………………………………………18
2.11. Transformatör Korumasý ...……………………………..………………….19
3. TRANSFORMATÖR KONSTRÝKSÝYONU ……………………………………21
3.1. Transformatör Sargýlarýnýn Tipleri ……...…………………………………..21
3.1.1. Sargý dizayný ………………………………………………………….21
3.1.2. Nüve yapýsýndaki bobinler ……………………………………………22
3.1.3. Shell yapýsýndaki bobinler ...………………………………………….30
3.2. Nüve Yapýsýndaki Trafolarda Mekanik Tutucu Sistemi …………………….32
3.3. Shell Yapýlý Trafolarda Mekanik Tutucu Sistemi …...……………………...33
3.4. Transformatör Konstrüksiyonunda Elektriksel Koruyucular …...…………..33
3.4.1. Sargý koruyucularý …...……………………………………………….33
3.4.2. Baðlantý koruyucularý …..……………………………………………33
3.4.3. Bushing koruyucularý ...………………………………………………34
3.4.4. Yüksüz kademe deðiþtiriciler ...………………………………………34
3.4.5. Yük altýnda kademe deðiþtiriciler …………………………………….34
3.4.6. Tank koruyucularý …………………………………………………….34
3.4.7. Faz-Faz izolasyonu …………………………………………………...34
4. TRANSFORMATÖR ARIZALARININ ÝNCELENMESÝ ………………………35
4.1. Güç Transformatöründe Arýzanýn Yaþanmasý ve Belirlenmesi …………….37
4.1.1. Þüpheli arýzalarýn takip edilmesi ……………………………………..37
4.1.2. Arýzalý transformatör hakkýnda bilgi toplama ………………………...37
4.1.3. Hazýrlýk ………………………………………………………...……..38
4.1.4. Sahada yapýlacak inceleme …………………………………………...39
xi
Sayfa
4.1.5. Elektriki testler ……………………………………………………….41
4.1.6. Yað kimyasal testleri ile gaz analizi testleri ve yað numunesinin
alýnmasý ……………………………………………………………….48
4.1.7. Test sonuçlarý …………………………………………………………56
4.2. Ana Tankda ve Kademe Deðiþtiricide Dahili Ýnceleme ………………..…...57
4.3. Trafo Merkezi Dýþýndaki Ýncelemeler ……………………………….………61
4.3.1. Arýzalý trafonun imalatýna ait bilgiler ……………………………..….61
4.3.2. Trafonun nakliyesi ve montajýna ait geçmiþ bilgileri ………..…..…..62
4.3.3. Arýzalanan transformatörün iþletme geçmiþine ait bilgiler ……….….62
4.3.4. Arýzalanan transformatöre uygulanan bakýmlarla ilgili bilgiler …….62
4.3.5. Arýzalanan transformatöre dair iþletme biriminin arýza
hakkýndaki tespitleri ………………………………………………....63
4.4. Sargýlarýn Tank Kazanýndan Çýkarýlmasý ve Sökme veya De montaj ……....63
5. TRANSFORMATÖR ARIZALARININ ANALÝZÝ ……………………………..65
5.1. Bilgilerin Sistematik Analizi ………………..……………………………..65
5.2. Analiz Edilen Bilgilerin Bilinen Arýza veya Problemlerle
Karþýlaþtýrýlmasý ………………………..……………………………..…….66
5.2.1. Mekanik sargý arýzalarýnýn analizi ……………………………………66
5.2.2. Nüve yapýsýndaki trafolarda sargý arýza modlarý ………..……..……..67
5.2.3. Shell yapýsýndaki trafolarda sargý arýza modlarý ……………...………69
5.2.4. Nakil sýrasýnda veya trafonun yer deðiþtirmesi ile meydana gelen
mekaniki arýzalar …………………..………………………..………..70
5.2.5. Bobin sýkýþtýrma sistemlerinin arýzalanmasý ………………………….70
5.2.6. Yerinden kaymýþ giren-çýkan trafo baðlantýlarýndaki arýzalar …....…..71
5.3. Elektriki Arýzalarýn Analizi ………………………..………………………..71
xii
Sayfa
5.3.1. Transformatör sargýlarýnýn gerilimi ve ortak kýsýmlar ………………..73
5.3.2. Ýzolasyon sisteminin fonksiyonu ……………………………………..74
5.3.3. Ýzolasyon delinmesinin mekanizmasý ………………………………...76
5.3.4. Ýzolasyon deformasyonun nedenleri ………………………………….77
5.4. Termal Faktörlerden Kaynaklanan Arýzalar ..…………………………..…...78
5.5. Diðer Elektriki Arýzalarýn Analizi …………………...……………..……….80
5.6. Transformatör Koruma Algoritmasýnýn Analizi …………………….………80
5.6.1. Transformatör korumada kullanýlan parafudr ………………….……..80
5.6.2. Transformatör korumada kullanýlan aþýrý akým koruma ……………...80
5.6.3. Transformatör korumada kullanýlan diferansiyel koruma ……………81
5.6.4. Akým ve gerilim dalga yapýlarýnýn analizi .…………………………...81
5.6.5. Arýza/olay kayýt cihazlarýnýn kayýtlarýnýn analizi …………………….82
6. TRANSFORMATÖR ARIZALARI VE ÖRNEK ARIZALAR ……………...….83
6.1. Transformatörlerde Aþýrý Gerilimler ve Etkileri …………………………….84
6.2. Trafolarda Mýknatýslanma Akýmý ve Ferrorezonans Olayý ………………….86
6.2.1. Mýknatýslanma akýmýnýn yüksek olmasý nedeniyle transformatörün
servis harici olmasý ……………..……………………………………88
6.2.2. Transformatörde kesicinin bir kutbunun kapama esnasýnda açýk
kalmasý ile ilgili yaþanan ferrorezonans olayý .……………..………..89
6.3. Bushing ve Tij Baðlantý Arýzalarý ……………………....…………………..90
6.4. Kademe Deðiþtirici ve Mekanizmasýna ait Arýzalar ……………...…………91
6.5. Nüve, Boyunduruk ve Tutucu Sistem Arýzalarý ………………………….93
6.5.1. Nüve topraklamasý kopuk transformatörlerde kapasite
deðiþikliði ……………………………………………………………100
xiii
Sayfa
6.5.2. Nüve topraklamasýnýn dýþýnda oluþan arýzi topraklama ……………102
6.5.3. Tutucu eleman veya sýkýþtýrma elemanlarýnda meydana gelen
arýzalar .…………………………………………….………………..103
6.6. Transformatörün Elektrik Devresinde Meydana Gelen Arýzalar …..……...105
6.6.1. Transformatörlerde sargý izolasyon arýzalar …………...……………110
6.6.2. Sargýsý deforme olmuþ veya Rutubet almýþ trafolarda kapasite
deðiþikliði ……….……………………………………..……………111
6.6.3. Transformatör elektrik devresinde baðlantýlarýn aþýrý ýsýnmasý ve
kesit küçüklüðü arýzalarý …..………………………………………..114
6.6.4. Transformatör bobininde aksiyel daðýlma …………….……………116
6.6.5. Transformatör bobininde sargý bükülmesi (Hoop buckling)
arýzalarý ……………..……………………………………………….118
6.6.6. Transformatör bobininde sipir kýsa devresi ……...………………….119
6.6.7. Transformatör sargýlar arasý toprak ekraný arýzalarý ……..………….119
6.7. Transformatörün Dielektrik Devresinde Yaþanan Arýzalar ………..………123
6.7.1. Transformatör izolasyon elemanlarýnýn arýzalarý …..………………126
6.8. Transformatörlerde Çeþitli Yapýsal Bozukluklar ve Diðer Nedenlerden
Dolayý Meydana Gelen Arýzalar …..………………………………………131
6.9. Çeþitli Arýza Örnekleri ……………………..……………………………..136
6.9.1. Transformatörde yýldýrým darbe arýzasýnýn olmasý …………….……136
6.9.2. Dilektrik arýzasý …………………..…………………………………138
6.9.3. Nemli izolasyon arýzasý ………………..……………………………139
6.9.4. Mekanik arýza …………………………….…………………………141
6.9.5. Aþýrý ýsýnan iletkenler ……………..….…….………………………142
6.9.6. Kademe deðiþtirici probleminin arýzaya dönüþmesi ….……….……144
xiv
Sayfa
6.9.7. Aþýrý sýcak baðlantý noktalarý ……………………………………….145
7. TRANSFORMATÖR ARIZA ÝSTATÝSTÝÐÝ ………………………………..…147
8. GÜÇ TRANSFORMATÖR ARIZALARINI ÝNCELEME PROGRAMI ………154
9. SONUÇ VE ÖNERÝLER ………..………………...……………………………170
KAYNAKLAR ………………….…………………………………………………188
EKLER ……………………………………………………………………………193
EK-1 Yýldýrým düþmesi ile arýzalanan trafonun arýzasýnýn incelenmesi .………….194
EK-2 Transformatörün manevra esnasýnda servis harici olmasý ………………….198
EK-3 Güç transformatöründe bushing arýzasýnýn incelenmesi ……………………206
EK-4 Güç transformatöründe kademe deðiþtirici arýzasýnýn incelenmesi ….……..216
EK-5 Nüve topraklamasýnýn kopuk olmasý ile meydana gelen arýzanýn
incelenmesi …………………………………………………………………223
EK-6 Güç transformatöründe sargý deformasyonu arýzasýnýn incelenmesi ….…….227
EK-7 1995-2007 yýllarý arasýnda arýzalanan güç transformatörlerinin listesi …….232
ÖZGEÇMÝÞ ………………………………………………………………………250


ReklamlarTransformatör arýzalarýnýn incelenmesi


Benzer Konular
- 3 Fazlý Asenron Motor Hýz kontrol yöntemleri ve Micromaster 440 incelenmesi
- 34.5/0.4kV 1250kVA Transformatör Projesi
- opamp ile yapýlan integral devresinin kesim frekansýnýn incelenmesi

- Orta Gerilim Akým Transformatör Tipi Teknik Þartnamesi

- ulaþým sistemlerinde tahrik ve hýz ayar yöntemlerinin incelenmesi-proje
- Daðýtým Transformatör Postalarý
- transformatör ve transformatör koruma sistemleri
- Transformatör arýzalarýnýn incelenmesi
- güç kaynaklarý (transformatör, jeneratör ve ups )

- Güç transformatör arýzalarýnýn incelenmesi (250 sayfa pdf)

- hafif metro ve tren sürme devrelerinin incelenmesi

Sitemize üyelik ve içeriðin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaþýlan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notlarý, sýnav soru cevaplar, projeler) paylaþýmcýlarýn bireysel çalýþmalarý olup telif haklarý kendilerine aittir ya da açýk bir þekilde kamusal alana yerleþtirilmiþ dokümanlarýn birer kopyalarýdýr. Kiþilerin bireysel çalýþmalarýný sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaþýma teþvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara raðmen hala size ait olan ve burada bulunmasýna izin vermediðiniz dokümanlar varsa iletiþim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based