Elektrotekno.com Ana Sayfa || Temel Elektrik, Elektronik vs.


Direncler

Kayıt: 16 Ağu 2005
Mesajlar: 3931

Offline
admin
Tarih: 06 10 2005 04:19

Direnç Nedir?
Direnç kelimesi, genel anlamda, "bir güce karşı olan direnme" olarak tanımlana bilir"
Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir.
Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa DİRENÇ denir.
Direnç "R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi ohm (W) dur.
Direnç Sembolleri:


(Eski) (Yeni) (Eski) (Yeni)
Sabit dirençler Ayarlı dirençler


Şekil 1.1- Dirençli bir devre Direncin devredeki rolü:
Bir "E" gerilim kaynağına "R" direncinden, Şekil 1.1'de gösterilmiş olduğu gibi, bir " I " akımı akar.
Bu üç değer arasında Ohm kanununa göre şu bağlantı vardır.
E=I.R
Birimleri:
E: Volt I: Amper R: Ohm (W)

Direnç Türleri:
Dirençler iki gruba ayrılır:
1) Büyük güçlü dirençler 2) Küçük güçlü dirençler

BÜYÜK GÜÇLÜ DİRENÇLER:
2W üzerindeki dirençler büyük güçlü direnç grubuna girer.
KÜÇÜK GÜÇLÜ DİRENÇLER:
Küçük güçlü dirençlerin sınıflandırılması:
1. Sabit dirençler 3. Termistör (Termistans)
2. Ayarlı dirençler 4. Fotodirenç (Fotorezistans)

Gerek büyük güçlü olsun, gerekse de küçük güçlü olsun, bütün dirençlerin belirli bir dayanma gücü vardır.
BİR DİRENCİN HARCADIĞI GÜÇ;


Reklamlar
Kayıt: 16 Ağu 2005
Mesajlar: 3931

Offline
admin
Tarih: 06 10 2005 04:20

Dirençlerin baglanması


DİRENÇLERİN BAĞLANMASI :

Elektrik devrelerinde birden fazla direnç bulunabilir. Bir devredeki dirençler birbirleriyle seri, paralel veya karışık denilen biçimlerde bağlanmış olabilir. Böyle bir devrede hangi dirençten ne kadar akım geçeceğini, dirençlerin her birinin uçları arasındaki potansiyel farkını bulmak için eşdeğer direnç denilen bir kavram kullanılır. Devredeki dirençlerin yerine kullanılabilecek tek dirence EŞDEĞER DİRENÇ denilir. Eşdeğer Direnç, diğerlerinin ayrı ayrı sahip oldukları işlevlere tek başına sahiptir.

DİRENÇLERİN SERİ BAĞLANMASI : V1 V2

Şekildeki gibi birer uçlari birbirine bagli, diger uçlari üretece bagli, R1=3 ve R2=6 dirençleri birbirine seri bağlıdır. Üretecin kutupları arasındaki potansiyel farkı V=36 Volttur. I1 ve I2 akım şiddetlerini, dirençlerin uçları arasındaki V1 ve V2 potansiyel farklarını bulalım.

Dirençlerin seri bağlanmasını kesitleri farklı iki su borusunun şekildeki gibi ucuca eklenmesine benzetilebilir. Boruda su moleküllerinin akışı ile dirençlerden elektron akışının benzer kuralları vardır. p basınç farkı oluşturulunca seri bağlı boruların kesitlerinden birim zamanda geçen su miktarları (debiler) birbirine eşit olmak zorundadır. Buna göre su akışı geniş boruda yavaş, dar boruda hızlı olacaktır. Bu nedenle boruların uçları arasındaki p1 ve p2 basınç farkları aynı olmayacaktır. Örneğimizdeki küçük kesitli borunun uçları arasındaki p2 daha büyük olacaktır. Su borusu sistemindeki debinin elektrik devresindeki karşılığı (I) akım şiddetidir. p basınç farkının karşılığı da (V) potansiyel farkıdır. Bu benzetmeden çıkaracağımız sonuç:
Başa dön
Kayıt: 11 Mar 2006
Mesajlar: 91

Offline
ozgururhan
Tarih: 13 03 2006 14:23

dirençler


dirençler

------------------------
Bölüm 6: Dirençler, Kondansatörler ve Bobinler
(R, C, L ölçme)

A. Dirençler (rezistans)
Bir elektrik devresine gerilim uygulandýðýnda, alýcýdan akým geçmektedir. Geçen akýmý
sýnýrlayan etken ise devre direncidir. Bu yaklaþýma göre, elektrik akýmýnýn geçiþine karþý zorluk
gösteren elemanlara direnç denir. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ýsýya dönüþerek kaybolur.
Direnci þöyle de tanýmlayabiliriz: 1 mm2 kesitinde, 106,3 cm boyunda civa silindirin 0 °C
daki direncine 1 ohm (W ) denir.
Baþka bir anlatýmla, devrede elektronlar hareket etmeye baþladýktan sonra rahat bir þekilde
ilerleyemezler. Ýletkenin ve alýcýnýn içinden geçmek isteyen elektronlar komþu elektronlara ve
atomlara çarpa çarpa ilerlerken sürtünmeye maruz kalýrlar. Ýþte elektronlar ilerlerken oluþan
sürtünmeden doðan karþý koyma etkisine direnç denir.
Elektrik devresinde kullanýlan iletkenin boyu kýsa ve kesiti kalýn
ise bu elemanýn dolaþan akýma gösterdiði direnç çok az olur. Ancak
kullanýlan iletken uzun ve ince ise akýmýn geçiþine gösterilen zorluk
(direnç) artar.
Dirençlerin sembolü R ya da r, denklemi, R = U/I, birimi ise W
(ohm) dur.
Direnç birimlerinin ast katlarý
Pikoohm (pW ), nanoohm (nW ), mikroohm (mW), miliohm (mW )
Direnç birimlerinin üst katlarý
Kiloohm (kW ), megaohm (MW ), gigaohm (GW )
1. Dirençlerin yapýldýðý malzemeye göre sýnýflandýrýlmasý
I. Karbon karýþýmlý dirençler
Ana ham maddeleri toz hâlindeki karbondur. Þekil
6.2'de görüldüðü gibi toz hâlindeki karbonun, dolgu
maddesi ve reçineli tutkal ile karýþýmýndan direnç
elemaný elde edilir. Yapýlmak istenilen direnç, dolgu
maddesi ve karbon oraný ayarlanarak üretilir.
Karbon dirençler, ucuz ve küçük boyutlu olduðu
için, radyo, teyp, TV, telefon, video, bilgisayar vb.
gibi cihazlarýn elektronik devrelerinde, yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr.
II. Tel (taþ) dirençler
Başa dönDirencler


Benzer Konular
- satılık dirençler
- Dirençler slayt
- dirençler hakkında çok ayrıntılı kaynak

- küçük değerli yüksek güçlü dirençler

- Dirençler hakkında
- nonlineer dirençler,zamana bagımlılık(time variant)
- Ayarlı Dirençler

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72